Het Amerikaanse meditatiecentrum Spirit Rock in Californië, VS, heeft alle banden met de boeddhistische leraar Noah Levine verbroken. Vorig jaar ontbond het bestuur van de boeddhistische organisatie Against the stream (AtS) (Tegen de Stroom) het contact met haar oprichter en leraar Levine en hief de organisatie in die vorm op na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Levine. Ook de Nederlandse afdeling van Tegen de stroom werd opgeheven na beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de Nederlandstalige leraar Frank Uyttebroeck door enkele studenten. AtS ontnam Uyttebroeck zijn lerarenbevoegdheid.

Het is de unanieme mening van de EAR Council, senior teachers en de GTC van Spirit Rock dat Levine niet langer deel uitmaakt van de Spirit Rock onderwijslijn, niet langer de steun van haar leraren geniet, en niet langer aanspraak kan maken op enige associatie of verbinding met Spirit Rock of dr. Kornfield, leraar en oprichter van Spirit Rock, zo laat de ethiek en verzoeningsraad (EAR counsel) van deze organisatie in een onlangs verschenen verklaring weten.

De raad beveelt Levine aan om alle boeddhistische of meditatieonderricht te staken en zijn energie te wijden aan de rehabilitatie van zijn eigen hart. Levine’s repetitieve en voortdurende gedrag (misdragingen in contacten met studenten), geschetst door meerdere bronnen, zou volledig ongeschikt zijn voor iedereen, laat staan voor een individu dat het voorrecht heeft om een geautoriseerde Spirit Rock leraar te zijn. De EAR-raad werd opgericht om Spiritrockleraren te verhoeden en te voorkomen dat ze zulke schade zouden aanrichten.

Noah Levine werd in 2006 geautoriseerd door Spirit Rock Meditation Center en Jack Kornfield als een volledig geautoriseerde theravada boeddhistische leraar “om de dharma van de bevrijding te onderwijzen, in de lijn van de ouderen (theravada)”. Hoewel Noah Levine nooit lid is geweest van de Spirit Rock Teachers Council (lerarenraad), is geweest, heeft Levine lesgegeven bij Spirit Rock en Jack Kornfield leidde de heer Levine’s lerarenopleiding en is zijn autoriserende leraar.

In een verklaring stelt de leiding van het centrum het volgende: ‘Vandaag (20 februari 2019) hebben wij, Spirit Rock’s Ethics and Reconciliation (EAR) Council, in overleg met andere senior leraren en de Guiding Teachers Committee (GTC), unaniem en voor onbepaalde tijd de toestemming van Noah Levine om les te geven ingetrokken. Afzonderlijk heeft dr. Kornfield zijn toestemming voor de heer Levine om les te geven ingetrokken en zal hij, in navolging van de boeddhistische traditie van Sanghadisesa, toestaan dat dit in de komende jaren opnieuw wordt bekeken, mocht Levine een significante transformatie laten zien. In maart 2018 hoorden wij van beweringen van verkrachting, seksuele intimidatie en ander wangedrag tegen Levine. Hoewel hij niet was gepland om les te geven bij Spirit Rock, hebben we de heer Levine voor onbepaalde tijd geschorst van elk potentieel onderwijs bij Spirit Rock, in afwachting van een onderzoek door Against the Stream Buddhist Meditation Society (ATS), de organisatie opgericht door de heer Levine en in wiens bestuur hij zat.

Op 25 augustus 2018 bracht ATS publiekelijk verslag uit over de uitkomst van hun onderzoek en stelde vast dat het een overwicht aan bewijs aantoonde dat de heer Levine waarschijnlijk in strijd was met het zogenoemde derde voorschrift, ‘om schade door seksualiteit te voorkomen’. Op basis van deze en andere bevindingen kondigden het ATS-bestuur, de klachtenraad en de lerarenraad van AtS aan dat de heer Levine permanent werd verwijderd uit het onderwijs onder auspiciën van ATS. Daarnaast kondigde het bestuur van ATS aan dat ATS als organisatie zou worden opgeheven.

De Spirit Rock EAR Council heeft vervolgens zijn eigen onderzoek uitgevoerd, een lang en zorgvuldig proces van het verzamelen van informatie uit tal van bronnen om de geschiktheid van de heer Levine voor het (boeddhistisch) onderwijs te bepalen. De informatiebronnen omvatten ontmoetingen met de heer Levine, interviews met getuigen en een overzicht van uitgebreide documenten. Wij interviewden verscheidene vrouwen die zich slachtoffer noemen (en schade te hebben ondervonden van het gedrag van Levine), personeelsleden van ATS en een andere organisatie die de heer Levine heeft opgericht, Refuge Recovery (RR). We hebben naar de openbare gesprekken van de heer Levine’s gekeken en zijn verklaringen gelezen. De EAR Raad herzag ook het federale hofproces door de Raad van RR tegen Levine en het ontvankelijke proces dat door Levine wordt ingediend. De EAR Council deelde de verzamelde informatie met het Guiding Teachers Committee, de voorzitter van Spirit Rock’s Board, en dr. Kornfield.

De interviews en uitgebreide rapporten die we hebben beoordeeld zijn zeer verontrustend, gedetailleerd en vergelijkbaar van aard. Ze laten een gedragspatroon zien dat aanleiding geeft tot kritische zorgen over de naleving van de Code of Ethics van de Spirit Rock Teacher Code of Ethics door de heer Levine. Het onderzoek van de EAR-raad onthulde herhaalde inbreuken op de voorschriften van niet-schadelijke aard door de heer Levine; waanideeën over de opeenstapeling van veroorzaakte schade; een gebrek aan bereidheid om de verantwoordelijkheid voor zijn daden te aanvaarden; verwarring over de manier waarop zijn daden culturele en systemische conditionering weerspiegelen; en het niet naleven van de expliciete instructies van zijn gerespecteerde mentors. Levine’s misverstanden en waanideeën hebben hem doen afdwalen van de wijsheid en het mededogen dat nodig is om een dharmaleraar te zijn.

Het is belangrijk om op te merken dat de EAR Council het EAR Council Grievance proces (hier geschetst) volgde, met inbegrip van tweemaal een rechtstreekse ontmoeting met de heer Levine om hem een volledige gelegenheid te bieden- om hem informatie aan te bieden om de beschuldigingen te betwisten. Voor de tweede bijeenkomst riep de GTC, dr. Kornfield, en de EAR Council bijeen om de heer Levine de gelegenheid te geven om gehoord te worden en te reageren op vragen van een groep van senior Spirit Rock leraren.

De bijeenkomsten bevorderden ons standpunt dat de heer Levine de schade die hij heeft aangericht of opzettelijk misleidend was, zelf niet kon waarnemen. Beide mogelijkheden zijn zeer verontrustend en brachten ons tot de conclusie dat de heer Levine niet kan worden vertrouwd op de minimale eis van een dharmaleraar – om geen kwaad te doen. Zelfs zonder de aanvankelijke beschuldigingen van seksueel geweld is het gedrag van Levine zo verontrustend geweest dat we tot dezelfde conclusie zouden zijn gekomen. Het is de unanieme mening van de EAR Council, Senior Teachers en de GTC dat de heer Levine niet langer deel uitmaakt van de Spirit Rock onderwijslijn, niet langer de steun van haar leraren geniet, en niet langer aanspraak kan maken op enige associatie of verbinding met Spirit Rock of dr. Kornfield.

Deze bevindingen bestaan naast onze kennis dat de heer Levine van groot nut is geweest voor tienduizenden studenten, met name degenen die herstellen van verslaving. Veel beoefenaars hebben alleen maar baat gehad bij het onderwijs van de heer Levine, en we weten dat er een diep gevoel van dissonantie kan ontstaan gezien de kracht van onze conclusies. Voor sommigen kan het waarderen van wat ze van de heer Levine hebben ontvangen ertoe leiden dat ze de zorgen die hier zijn opgesomd, van de hand wijzen. We willen zeker niet het voordeel dat velen hebben ontvangen( in twijfel trekken) en inderdaad, de waarde van de dharma gaat verder dan de individuele persoonlijkheid, maar dat voordeel kan ons niet blind maken voor het feit dat de heer Levine diep vervreemd is geraakt van de basiswaarden van het boeddhistische pad: zelfreflectie, verantwoording, mededogen en wijsheid. Spirit Rock blijft zich inzetten voor het dienen van de grotere verslavingsherstelgemeenschap en het helpen van allen die door de heer Levine getroffen worden, positief en negatief, om hun toevlucht te vinden in de leer van de Boeddha en bij Spirit Rock.

Als we na een periode van jaren waarin de heer Levine een diepgaande spirituele en psychologische transformatie laat zien – en een duidelijke toewijding aan nederigheid en niet-schade op alle gebieden van het leven – zouden we kunnen overwegen om deze beslissing te herzien. De Boeddha bood de mogelijkheid van radicale transformatie aan allen die zijn leer beoefenen, zonder uitzonderingen. Deze radicale transformatie hangt echter af van een wijze visie, wijze actie en een duidelijke erkenning dat de krachten van hebzucht, haat en waanideeën zijn getransformeerd. Moge de heer Levine zijn weg vinden naar deze transformatie.

We erkennen de pijn, het lijden en de diepe impact voor alle direct en indirect betrokkenen. Wij bieden onze diepste zorg aan iedereen die de heer Levine heeft geschaad. De terugtrekking door Spirit Rock van de toestemming van de heer Levine om les te geven geeft uitdrukking aan onze bezorgdheid en verdriet over de wijdverbreide schade die is ontstaan.’

Was getekend: EAR Council, senior teachers en de GTC van Spirit Rock.

Bron mededeling Spirit Rock van 20 februari 2019.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Misbruik, Boeddhisme, Theravada
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk