Er lijkt geen eind te komen aan de berichten over seksueel wangedrag binnen boeddhistische organisaties. Gisteren ging de beerput binnen de boeddhistische organisatie Shambhala publiekelijk open. Vorige week publiceerden wij over de beschuldigingen tegen Namkha rinpoche en het ontnemen van het leraarschap van Frank Uyttebroeck door de Amerikaanse organisatie Against the stream. Vorig jaar ruimde Sogyal rinpoche het veld. In Frankrijk en Duitsland zijn boeddhistische leraren gearresteerd na beschuldigingen van seksueel wangedrag. In Duitsland is een zenleraar tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld wegens het misbruik van jonge kinderen.

Tijdens een persconferentie in Tibet House in Frankfurt vroeg journaliste Ursula Richard van Buddhismus aktuell op 14 september 2017 de Dalai Lama naar zijn opvatting over misbruik door boeddhistische leraren of goeroes. De Dalai Lama: ‘Ik denk dat als ik iets verkeerd doe, u mij moet (laten) arresteren’.

Ursula Richard: Uwe heiligheid, ik zou u willen vragen om een paar woorden te zeggen over het misbruik in boeddhistische of religieuze instellingen in het algemeen, en hoe kunnen wij, als samenleving, als boeddhistische gemeenschappen, ermee omgaan en hulp aan slachtoffers bieden.

De Dalai Lama: Nu in Amerika, sommige religieuze organisaties, het hoofd (ervan), een Tibetaan (de Dalai Lama doelt hier op Sogyal rinpoche) ik ken hem, hij gedragen… hij zichzelf ten schande heeft gemaakt. En veel van zijn oud-studenten gaan nu publiekelijk tegen hem in. Dat is goed. ¹

U ziet dat Boeddha, ons, de volgeling van de Boeddha, adviseerde dat wij niet moeten accepteren Boeddha’s leer door geloof, maar eerder [door] grondig onderzoek en experimenteren. Als sommige [van] het onderwijs van de Boeddha [is] tegen de werkelijkheid of rede, dan hebben we de vrijheid (die) te verwerpen. Dus, een Nalanda meester die Boeddha’s eigen woord verwerpt.

Dat ziet u ook in onze Tibetaanse traditie, sommige grote lama’s stellen heel duidelijk dat toewijding aan (iemand) een goeroe of lama belangrijk is. Maar op hetzelfde moment dat u het verkeerde gedrag van uw goeroe niet moet volgen. U moet uw goeroe bekritiseren. Dat vind ik fijn. So. Sommige mensen die blind, blind vertrouwen (hebben) het is verkeerd.

We volgen onze leraar op basis van fundamenteel onderwijs van de Boeddha’s. Als onze individuele leraar dat echt doet dan volgen we hem. Als een zich onzinnig gedraagt dan moeten we daar tegen in gaan. In Taiwan is dat nu ook gebeurd, (bij) sommige Chinese boeddhistische leiders. Zo kort geleden, ik ontmoette hen, sprak er met hen over.

(Dus) er is een citaat uit een tekst van Tsongkhapa uit de Lamrim in de 14e eeuw in Tibet, die duidelijk vertelt wat deze relatie tussen leraar en leerling is: wanneer u, als student, gezond gedrag waarneemt bij uw meester dat overeenkomt met de boeddhistische leer, volg hem en als u ziet dat zijn gedragingen niet met deze ethische beginselen overeenstemmen, volg hem niet en wijs hem af. . Dus, in harmonie met de ethische regels overwegen uw leraar te volgen volgens de ethische regels die ook centraal staan in het boeddhisme. Dit is een zeer duidelijke verklaring- dat het is niet een kwestie van blindelings (geloof in) de leraar. ²

Onlangs in India, vertoonden sommige religieuze spirituele leiders schaamteloos gedrag. Ze zijn nu door het gerecht gearresteerd. Dat klopt, ik voel me (daar) goed (bij). Als de Dalai Lama iets verkeerd doet, ik denk dat u hem moet (laten)arresteren. [gelach] Ik denk dat als [Dagyab] Rinpoche verkeerd handelt, u hem moet arresteren. [gelach] Onlangs ontmoette ik enkele Chinese, Taiwanese boeddhisten. Ze hebben een probleem. Ze voelen dat ze hun leraar moeten respecteren, maar kunnen het gedrag van hun leraar niet aanvaarden. Hun gedachten zijn in verwarring. Dus in dit geval, (studie, grondig), wat zegt de Boeddha hierover, wat onze grote leraren, wat zeggen ze. Volg dat, dan is er geen probleem.

Als [iemand] [iets] suggereert dat niet [conform] de dharma is, mijd hem, wordt gesteld in de Vinayasutra. Sommige studenten van zulke docenten, die zich op een ongepaste manier of schadelijke wijze gedragen, hebben dat geuit aan mij, dat zij dat ondervinden; zij zien deze fouten, het wangedrag, maar voelen ook (dat ze op) een of andere manier belemmerd (worden) door hun trouw aan hun meester, (het uiten van) openlijk kritiek op hem. (…) Dit mag geen obstakel zijn, zij moeten zich bevrijden kunnen, (gebaseerd) op de boeddhistische teksten en de boeddhistische principes, die, bijvoorbeeld (over) vertrouwen kunnen (gaan), duidelijk tot uitdrukking (gebracht) in de monastieke regels [Vinaya], die er zijn om alleen een meester te volgen als hij is beantwoord aan ethische principes, en niet om hem te volgen als hij zich niet dienovereenkomstig gedraagt. En dat is hun goed recht, en het is belangrijk om dit te doen. En de ethische beginselen van hoe zich te gedragen als leraren zijn duidelijk in de boeddhistische teksten. En deze gevallen van misbruik, die zijn gemeld, staan duidelijk haaks op deze beginselen. ²

Het gesprek met de Dalai Lama in het Engels:

Question to H.H. the Dalai Lama at the press conference at Tibet House, Frankfurt, Thursday, 14. September 2017.

Ursula Richard: Your Holiness, I would like to ask you to say a few words about abusive behavior in Buddhist or religious institutions in general, and how we, as a society, as Buddhist communities, can deal with it and support the victims.

His Holiness the Dalai Lama: Now in America, some religious organization, the head, as a matter of fact Tibetan, I know him, he behaved … he himself disgraced. And many of his old students now publicly, sort of went against him.¹ It’s right! You see, Buddha stated, advise us, the follower of Buddha should not accept Buddha’s teaching out of faith, but rather [through] thorough investigation and experiment. If some [of] Buddha’s teaching [is] against reason or reality, then we have liberty to reject. So, some Nalanda master rejected Buddha’s own word.

Then also you see in our Tibetan tradition, some great lama mentioned very clearly that devotion to one’s guru or one’s lama is important. But at the same time, you should not follow sort of the wrong behavior of your guru. You should criticize your guru. Like that. So. Some people who blindly, blind faith go that way, it’s wrong.

We follow our teacher based on Buddha’s basic teaching. If our individual teacher carry Buddha’s teaching truly, then we follow. If lama behave some sort of rubbish thing, then we should against.

In Taiwan also now that happened, some Chinese Buddhist leader. So recently, I met, I told them.

So there is a quote from a text of Tsongkhapa from the Lamrim in the 14th century in Tibet, which clearly tells you what this relationship between teacher and disciple is: when you, as a student, perceive wholesome behavior being done by your master which corresponds to the Buddhist doctrine, then follow him, and if you see behaviors that do not correspond to these ethical principles, do not follow him and reject it. So, be in harmony with the ethical rules or consider your teacher or follow your teacher in accordance with the ethical rules that are also central in Buddhism. This is a very clear statement that it is not a matter of blindly following the teacher.²

Recently in India, also some religious spiritual leader, oh really disgraced themselves. So now, the concerned court arrest him, like that. That’s right, I feel right. If Dalai Lama do something wrong, I think you should arrest him. [laughter] I think if [Dagyab] Rinpoche doing wrong, you should arrest him. [laughter]

Recently, I met some Chinese, Taiwanese Buddhists. You see, they have some problem. One way, they feel they must respect their teacher. One way, they cannot accept their teacher’s behavior. Some sort of confusion in their mind. So in such case, study, thoroughly, what Buddha say, what our great teachers, what they say. Then no problem.

If [someone] suggests [something] that is not [consistent with] the Dharma, avoid it. – Vinayasutra

So some students of such teachers, who behaved in an inappropriate way or behaved in a damaging way, have expressed to me that they have difficulties; they see these mistakes, the misconduct, but feel somehow also hindered by their loyalty to their master, to openly criticize him. And I have answered that this should not be an obstacle, they should free themselves from it, and they can rely on the Buddhist texts and the Buddhist principles, which, for example, are clearly expressed in the monastic rules [Vinaya], to follow the master only if he is in accordance with ethical principles, and not to follow him if he does not behave accordingly. And that is their good right, and it is important to do so. And the ethical principles of how to behave as teachers are clearly stated in the Buddhist texts. And these cases of abuse, which are reported, are clearly diametrically opposed to these principles.²

¹ als Zijne Heiligheid hier zegt “ging tegen hem” Dit is niet letterlijk bedoeld. De Dalai Lama heeft gewezen op verschillende tijdstippen van studenten en hun leraar met onethisch gedrag en als de leraar daarmee is geconfronteerd en zijn onethisch gedrag niet zal veranderen, dan de studenten het publiek moeten maken. (“Dus, het enige ding is het om openbaar te maken, door middel van kranten, via de radio. Het openbaar maken!”-SZ) (voetnoot toegevoegd na overleg met de Dalai Lama de secretaris, Tseten Samdup Chhoekyapa.)
² die deze passages werden door Christof Spitz van Tibetaans in het Duits vertaald. Met vriendelijke toestemming van Ursula Richard, Buddhismus aktuell Transcribed & bewerkt door Joanne Clark, Duits-Engels vertaling door TP.

 

Categorieën: Nieuws, Dalai Lama, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Dalai Lama – ‘als ik in de fout ga, arresteer me’

  1. Daan schreef:

    Wat goed dat hij hier openlijk over heeft gesproken en laat zien wat zijn leerlingen kunnen die in deze situatie. Ik vind het zelf wel bijzonder dat er bij welke religie dan ook, er telkens meerdere personen met macht de fout ingaan.

    Vooral als boeddhistische meester. Iemand die de Dharma goed kent, zo’n fout maakt.

  2. Francois schreef:

    We noeten eens ophouden met blind leraren en texten te volgen, volgens mij was dat de leer van de Buddha.