In Nederland is met verbazing en afkeuring gereageerd op een verklaring tegen homoseksualiteit die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij zette zijn handtekening, net als senator Diederik van Dijk van diezelfde partij. In de zogenoemde Nashville-verklaring staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is.

Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC, noemt de ‘Nashville-verklaring’ een ”schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”. Met deze verklaring worden mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, terug de kast in gestuurd, vindt zij.

Hoe reageert boeddhistisch Nederland op de Nashville-verklaring en de ondertekening ervan door prominente christenen. Vanuit het boeddhistisch centrum Suiren-Ji in Bemmel kwam van de hand van Zeshin een eerste persoonlijke reactie. Hij paste de bestaande Nashville-verklaring zo aan dat het met de zelfde woorden de Bemmel-verklaring is geworden.

De Bemmel-verklaring.

Als zengetrouwe boeddhist ervaar ik te leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate opener is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw de schoonheid van de totale mensheid opbloeien en verblijdt zich daar in. Een enkeling ontkent nog de eenheid van alle bestaan tot eer en glorie der totale natuur in al zijn verschillende vormen.

Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar uitgaat van het diepere wezen van de mens en daarin zijn eigen autonome voorkeur mag uiten. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde der mensheid en de natuurlijke aard van dit universum gewaarborgd voor zijn schepselen. Kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en de mensheid onteren zien wij meer en meer verdwijnen.

Deze seculiere geest uit de vorige eeuw brengt geen grote uitdaging mee voor onze boeddhistische tempel. Onze boeddhistische leer houd gelijke tred met de evolutie van het bestaan en haar tijdgeest. Zij houd zich niet vast aan het woord wat deze tijdgeest niet meer verwoordt, zo dat zij zonder schaamte hun religie kunnen belijden en de weg verkondigen als de weg des levens. Zal ze, deze cultuur in haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die een stralende school is en ons onophoudelijk leerstof biedt.

Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Het boeddhistisch woord leert ons dat er maar één eenheid is, de enige eenheid herkenbaat aan de verscheidenheid van allen. Aan deze eenheid alleen is ieder mens ongeacht geaardheid, religie, status of ras oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen het leven wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we het medeleven vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want wie alleen aan zichzelf denkt ontkent elk en ieder ander. En we kunnen onszelf niet waarlijk kennen als we anderen buitensluiten. Wij zijn voortgekomen uit geest. Ons ware zelfverstaan, zowel mannelijke en vrouwelijke personen, is niet ons ware zelfverstaan, ons ware zelfverstaan is geest. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets wat tegen onze natuur in gaat, daarvoor zijn wij niet geschapen.

Wij geloven dat de bedoeling voor de schepping, alsook de weg der zaligheid daaraan verbonden dienstbaar is om te ontwaken en deze schepping de grootste eer te geven en inzien dat het ons grootste goed is. Dit heilzame bestaan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Boeddha, Jezus, en vele met hen hebben gezegd dat zij gekomen zijn opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk der mensheid dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die de natuur heeft met de menselijke seksualiteit en die zij in haar bestaan openbaart.

Artikel 1

Wij bevestigen dat het huwelijk is bedoeld als een verbondsrelatie tussen mensen waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit soms kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde zichtbaar te maken.

Wij ontkennen dat een huwelijk tussen man en vrouw de enige mogelijk verbintenis is, zowel een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie maakt verbondsliefde zichtbaar. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is maar een verbond gesloten voor en door de liefde.

Artikel 2

Wij bevestigen dat dit geopenbaarde leven voor alle mensen betekent: trouw aan liefde en het leven met alles wat daarin leeft.

Wij ontkennen dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk niet zouden kunnen rechtvaardigen zolang er geen eigenbelang en liefde in het spel is.

Artikel 3

Wij bevestigen dat het Bijbelse scheppingsverhaal wetenschappelijk door Darwin bevestigd is en deze volgorde in zijn ‘ Origin of Species’ beschrijft.

Op de vijfde dag:

God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.

Op de zesde dag:

God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God de mens te maken, naar zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen.

Artikel 3

Wij bevestigen dat mensen gelijkwaardig zijn, als man en vrouw verschillend.

Wij ontkennen dat verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

Wij bevestigen dat verschillen tussen man en vrouw de schepping weerspiegelen, en gericht is op het welzijn en de bloei van de mens.

Wij ontkennen de zondeval en zijn er van overtuigd dat elk wezen de boeddhanatuur bezit en kan verwezenlijken. De boeddhanatuur behoort niet tot de menselijke tragiek die overwonnen moet worden.

Artikel 5

Wij bevestigen dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van onze geboorte maar ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk als barrière op ons levenspad kunnen staan.

Wij ontkennen dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk deze gesteldheden tenietdoen.

Artikel 6

Wij bevestigen dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Christus zelf erkent hen als zodanig, als hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom.

Wij ontkennen dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar en gelukkig leven te leiden.

Artikel 7

Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk voortkomt uit conditionering. In de geest is elkeen ongeacht geslacht, geaardheid politieke overtuiging, ras rang of stand, mens.

Wij erkennen dat het in overeenstemming is met de ontwikkeling des persoons, wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8

Wij bevestigen dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden door het geloof in hun natuurlijke aard en zichzelf zo volledig kunnen ontplooien en een gelukkig leven leiden – zoals dat voor alle mensen geldt.

Wij ontkennen dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van buitensluiting van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het evangelie zou plaatsen.

Artikel 9

Wij bevestigen dat liefde voor elkaar, seksuele verlangens kan opwekken die vaak tot een huwelijksverbond leiden, ongeacht heteroseksuele of homoseksuele relaties .

Wij ontkennen dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele verlangens uit egoïstische motieven dit gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

Wij bevestigen dat het elkaar betichten van zondig gedrag en daarop uitsluiten van deelname, de schepping deels wordt afgewezen. Homoseksueel gedrag als onreinheid of transgenderisme af te keuren- daar verkleint men zijn of haar wereldbeeld mee. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de fundamentele kortzichtigheid van hen die haar afkeurt.

Wij erkennen dat de afkeuring van homoseksualiteit of transgenderisme geen morele zaak is, maar dat recht te zijn wie je wilt zijn wettelijk is vastgelegd en waarover geen meningsverschil kan bestaan.

Artikel 11

Wij bevestigen onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

Wij ontkennen elke verplichting om in ons spreken de mens te onteren door in te gaan tegen het natuurlijk gebeuren zo als die ontstaan is. Androgynie, cisgender, genderqueer, queer, transgender, travestie, autoseksualiteit, biseksualiteit, heteroseksualiteit, homoseksualiteit, lesbianisme, panseksualiteit, polyseksualiteit, bdsm, fetisjisme, infantilisme, genderidentiteit, zijn ontstaan in deze schepping, ze afwijzen is de schepping ontkennen en afwijzen.

Artikel 12

Wij bevestigen dat een ieder mag zijn en leven naar zijn inzicht en geaardheid, niet schuldig is, en noch onder sociale druk of dwang zijn of haar levensstijl hoeft te veranderen.

Wij ontkennen de erfzonde- derhalve vallen ons ‘misstanden’ niet door ons begaan niet aan te rekenen of te vergeven. Desalniettemin voelen wij ons verantwoordelijk voor onze medemens in geestelijke nood. Trauma’s, schuldgevoelens, depressies, als gevolg van maatschappelijke uitsluiting zijn voor ons onacceptabel.

Artikel 13

Wij bevestigen dat niemand in wezen een zondaar is. Dat het enige verkeerde zelfverstaan het ontkennen van de heelheid van de schepping is.

Wij ontkennen dat de genade van God in Christus een zelfverstaan ontkent en niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

Wij bevestigen dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om de zonde te ontkrachten en zo de mensheid zalig te maken en dat hij zijn leven hiervoor heeft gegeven. Opdat de mensheid zalig en eeuwig leven verkrijgt voor een ieder die zich bekeert van de zonde en er op vertrouwt dat hij of zij ongeacht geaardheid ras of overtuiging de allerhoogste schat in zich draagt.

Wij ontkennen dat er ook maar iemand buiten de schepping valt, dat God voor zichzelf spreekt en de enige zondaar op deze wereld hij/zij die uit naam van God spreekt is.

Moge alle wezens gelukkig zijn.

Lees hier de Nashville-verklaring:  https://cip.nl/71337-lees-hier-de-volledige-nashville-verklaring

 

Categorieën: Mensenrechten, Politiek, Zeshin van der Plas, Achtergronden, Geluk
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

6 reacties op De Bemmel-verklaring – ‘Onze boeddhistische leer houdt gelijke tred met de evolutie van het bestaan en haar tijdgeest’

 1. Ujukarin schreef:

  Ik mis in artikel 1 nog de polyandrische relatie, komt in o.a. Nepal platteland nog wel voor.
  Voor het overage is hij me uit het hart gegrepen, drie gasshos voor Zeshin!

  With folded palms,

 2. .J. Smeets schreef:

  “Hoe reageert boeddhistisch NL op de Nashville-verklaring…”

  Geen idee of religie (incl. Boeddhisme) überhaupt relevant is. De eenvoudigste en meest eerlijke reactie op die verklaring is uiteraard: bemoeit u zich met uw persoonlijke sexualiteit, die van anderen gaat u niets aan.

 3. Piet Nusteleijn schreef:

  In deze “Bemmel-verklaring” komt “God” voor.
  Er staat: “Gods mooie plan” in de tweede alinea.
  Waar en hoe wordt in “onze boeddhistische leer” hier gewag van gemaakt?
  “Gewag” is ook een ouderwets woord.
  Kunnen we voor alle duidelijkheid, ook niet’s een hedendaags begrip introduceren voor dat ene Woord, dat we beter niet meer kunnen gebruiken. Het brengt zoveel ellende teweeg.
  Het maakt ook zoveel onduidelijk. Onnodig onduidelijk.

  • Joop Ha Hoek schreef:

   Zeshin heeft met zijn prachtige en krachtige tekst over mensenrechten de originele Nashville-verklaring als basis voor de Bemmel-verklaring gebruikt. In de Nashville-verklaring wordt God opgevoerd.

 4. Piet Nusteleijn schreef:

  In de Nashville verklaring wordt “God” opgevoerd.
  Nou én!
  Wanneer Zeshin een verklaring schrijft, is dit toch geen reden om “deze echt niet bestaande God”, “dit denkbeeld; deze door mensen bedachte God”, op te voeren.
  Je zou het best kunnen beginnen met:
  “vanaf het begin hebben mensen vermoedelijk gedacht aan een soort hogere macht, waarvan we als mensen afhankelijk zijn en deze macht hebben die mensen, weer vermoedelijk, vrij snel vanaf “den beginne” god genoemd.
  Deze god, dat staat in de Bijbel, heeft zichzelf, in een gesprek met Mozes, ook nog een naam gegeven:
  “Ik ben die Ik ben”.
  Mensen hebben in datzelfde boek zaken beschreven over “man en vrouw”. Er zijn vandaag de dag mensen die nog steeds denken, dat wat er toen opgeschreven is, dat dat nog steeds geldig is. Er zijn zelfs mensen die geloven dat die bedachte God ook een menselijk spraakorgaan had en sprak.
  Je kunt verhalen lezen dat mensen van dit (“niet te geloven”) feit helemaal hoteldebotel werden: God sprak!!!!!

  Een krachtige en prachtige verklaring over mensenrechten zou het beste kunnen beginnen met het ontkrachten van basisflauwekul. Min of meer als bewijs dat je je helemaal niet druk moet blijven maken om “Nashville-waan”.
  Verklaar, maak duidelijk dat deze God dienen en gehoorzamen tegen waanzin aanschuurt. Nee, het ís een waan.

  • Joop Ha Hoek schreef:

   Zeshin heeft zich in den beginne aan de letterlijke tekst van de Nashville-verklaring gehouden en op basis daarvan zijn Bemmel-verklaring geschreven. De Amerikaanse auteurs gaan uit van het Godsbegrip. Zeshin nam dat over, het versterkte zijn tekst en standpunt. Het niet geloven in een scheppende God, is een privékwestie, het wel geloven ook.