In de rapportage door onderzoekers van de zogenoemde Olive Branch over seksueel en ander misbruik binnen de boeddhistische organisatie Shambhala International, zijn ook gevallen van kindermishandeling opgenomen. De medewerkers van deze organisatie hebben de bevoegde autoriteiten in de Amerikaanse staat waar deze feiten zouden hebben plaatsgevonden op de hoogte gesteld van de beschuldigingen.

Het interimbestuur: ‘De Shambhalagemeenschap kan seksueel geweld, intimidatie en andere vormen van structureel geweld niet langer ontkennen of negeren. Op dit kritieke moment vraagt het interimbestuur de hele sangha om na te denken over wat er moet veranderen en wat ze wil behouden. De rapporten werpen een licht op reeds lang bestaande systemen van schade en misbruik binnen Shambhala. Het (interimbestuur) stelt de kans te hebben om te laten zien hoe een gemeenschap zichzelf duidelijk in beeld kan brengen, kan leren van haar fouten en daadkrachtig kan handelen om zichzelf te verbeteren.’

Het huidige bestuur van Shambhala International wil dat alle gevallen van kindermishandeling, seksueel geweld of andere illegale activiteiten binnen deze organisatie- die naar verluidt al tientallen jaren plaatsvonden, bij de politie worden gemeld. Het bestuur is van mening dat Shambhala niet mag proberen om deze misdaden intern af te handelen. Maar de raad vindt het ook van belang dat deze meldingen aan de politie ook begeleid gaan van hulp aan de slachtoffers.

Olive Branch

In juli 2018 schakelde de Kalapa raad van Shambhala de organisatie Olive Branch, een onafhankelijke organisatie van derden, in om een verscheidenheid aan diensten te verlenen naar aanleiding van klachten over ethisch wangedrag van de leider van Shambhala International Sakyong Mipham en andere leiders en leden van de gemeenschap. Die opdracht is nu afgerond.

Door het inschakelen van een Olive Branch organisatie was Shambhala van plan om directe steun te verlenen aan individuen die schade hadden geleden binnen Shambhala en om het proces van begrip en verandering van de structurele en institutionele processen die wangedrag en misbruik mogelijk maakten te beginnen. Het interim bestuur wil erkennen wat er is gebeurd, de impact die het heeft gehad op het individuele leven, en biedt de diepste verontschuldigingen aan aan hen die schade hebben ondervonden in een Shambhala programma of omgeving.

Al het materiaal dat Olive Branch aan het interimbestuur heeft geleverd wordt nu vrijgegeven. Het gaat onder andere om het zogenoemde Listening Post rapport, afgeleid van de luisterpostdienst die geopend was van september 2018 tot december 2018 en die beschikbaar was voor huidige of vroegere leden van de Shambhala gemeenschap om steun te krijgen rond verschillende soorten schade die zij in de sangha hebben ervaren.

Het eindrapport van 14 maart 2019 dat is geschreven voor het interimbestuur wil het bestuur delen met de hele gemeenschap, want het bevat aanbevelingen van Olive Branch voor Shambhala International om de verziekte situatie binnen Shambhala International aan te pakken en te verbeteren.

Inmiddels is een concept voor een nieuwe ethische code opgesteld met beleidslijnen en klachtenprocedures voor gemeenschapszorg en -gedrag. Het concept is naar de procesteamstuurgroep gestuurd en gevraagd om advies om met het bestuur samen te werken om feedback van de gemeenschap over het standpunt, de reikwijdte en de haalbaarheid van dit voorgestelde beleid.

Een Olive Branch organisatie wordt gecontracteerd om steun te verlenen, niet om claims te onderzoeken. Op deze manier verschilt hun reikwijdte en doel sterk van een juridisch onderzoek. Mensen die beschuldigingen uitten werden niet “onderzocht”; er werd geen contact opgenomen met getuigen; verhalen werden niet gehoord om te testen of ze waar waren, de geloofwaardigheid van aanklagers werd niet onderzocht en hun namen werden niet aan de verdachte bekend gemaakt met het doel om beide kanten van het verhaal te horen.

Niet geloofd

Velen die in de luisterpost kwamen, hadden hun verhaal al aan iemand in Shambhala verteld en werden niet geloofd of serieus genomen. Daarom was het voor dit proces van cruciaal belang dat individuen hun verhaal kwijt konden en niet werden beoordeeld op geloofwaardigheid.

Het interimbestuur ontving brieven van sanghaleden, die er bij het bestuur op aandrongen dat de getuigenissen van mensen die zich slachtoffer voelen van seksueel wangedrag die zich de afgelopen 40 jaar hebben voorgedaan, de gemeenschap alleen maar zou blijven traumatiseren. Sommige mensen wezen erop dat het bestuur de waarheidsgetrouwheid van de rapporten niet konden bevestigen, en verzochten het bestuur om niet te publiceren wat zij als ongecontroleerde rapporten beschouwden. Anderen schreven het bestuur dat het achterhouden van het rapport van de luisterpost zou worden gezien als een dekmantel, of verhulling van de feiten door het interimbestuur.

Het interimbestuur was niet unaniem in zijn besluit om het rapport van de letterlijke interviewtranscripties te verspreiden. De meerderheid besloot echter dat het achterhouden of samenvatten van gedeelten van het verslag zou worden gezien als het verbergen van gegevens, de gemeenschap het recht had om zonder redactie de rapporten te lezen.

Vertrouwelijkheid

Het bestuur zegt ook te hebben geworsteld met de kwestie van de vertrouwelijkheid van de melders van misbruik. Hoewel de Olive Branch geen namen of locaties in haar melding heeft opgenomen, kunnen veel verhalen gemakkelijk te identificeren zijn. Er zijn ook tweede- en derdehands verslagen waardoor het bestuur niet weet of de betrokkenen ermee instemden dat hun verhalen verteld werden door anderen.

Na ontvangst van het rapport heeft het interimbestuur de Olive Branch verzocht contact op te nemen met elke persoon wiens verhaal wordt verteld in de vorm van een direct citaat om hun uitdrukkelijke toestemming te vragen om hun verhalen in de openbare verslaglegging op te nemen in een rapport dat naar de Shambhala gemeenschap wordt gestuurd. Dat heeft de publicatie van het rapport vertraagd.

Een aanzienlijk aantal melders heeft er, na een hernieuwd contact met Olive Branch contact met hen te zijn benaderd, niet mee ingestemd dat hun verhaal openbaar werd gemaakt. Sommige melders vroegen om hun citaten te herzien. En sommigen stemden ermee in dat hun citaten worden gedeeld zoals ze zijn. Op 12 maart dit jaar ontving het interimbestuur van de Olive Branch een herzien luisterpostrapport, dit keer alleen met directe citaten voor mensen die instemden met een openbare publicatie van hun verhalen.

Geen namen

Net als bij het Wickwire Holm-proces- de eerste partij die de beschuldigingen onderzocht en openbaar maakte, heeft het interimbestuur geen namen van de zich slachtoffers noemenden of beschuldigden gekregen. Als de verdachte een huidige leraar of personeelslid was moedigde de Olive Branch de melders aan om contact op te nemen met het zogenoemde zorg- en gedragspanel, zodat zaken onderzocht konden worden. In sommige gevallen zijn er meldingen gedaan aan het panel en wordt er onderzoek naar gedaan. Sommige melders uitten hun wantrouwen of dat de huidige leiding de zaken op de juiste manier zou behandelen. Een aanzienlijk aantal mensen gaf aan dat ze al geprobeerd hadden om formeel of informeel te rapporteren binnen Shambhala en dat ze genegeerd werden of dat ze geen eerlijk proces kregen. Omdat het interimbestuur geen namen van mensen die zich slachtoffer voelen heeft ontvangen dringt het er nogmaals bij iedereen die schade heeft ondervonden op aan om contact op te nemen met zowel de juiste autoriteiten als Shambhala zelf zodat deze zaken kunnen worden aangepakt.

Op dit moment is er in Shambhala een werkgroep actief die zich bezighoudt met het verbeteren van de processen voor het doorlichten van docenten en kantoormedewerkers. Deze groep bestaat uit interim-bestuursleden, het zorg- en gedragspanel en praktijkvertegenwoordigers. Naast dit doorlichtingsproces overweegt het interimbestuur een verscheidenheid aan kinderbeschermingsbeleid en wordt gekeken naar aanvullende waarborgen voor elke persoon in Shambhala die in de buurt van kinderen zal zijn.

Bron Shambhala International.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Politiek, Gezondheid, Misbruik, Zorg, Geluk
Tags: , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk