Het bestuur van de coöperatie Laatste Wil (CLW), opgericht om de leden die hun zelf gekozen levenseinde in eigen regie willen uitvoeren een dodelijk poeder (Middel X) te kunnen verstrekken, en door het Openbaar Ministerie mogelijk wordt aangemerkt als criminele organisatie waarvan de leden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, zoekt naar wegen om de doelstelling van de coöperatie toch te kunnen verwezenlijken.

Na een gesprek vorige week met het Openbaar Ministerie heeft het bestuur besloten zogenoemde inkoopgroepen (van het dodelijke poeder dat al reeds in de handel is) niet langer te faciliteren. Leden konden via deze groepen het poeder inkopen en op een door hun zelf gekozen moment gebruiken, zonder hulp van derden. Het OM vindt dat strafbare hulp bij zelfdoding, maar houdt ook de mogelijkheid open de coöperatie aan te merken als een criminele organisatie waarvan ook individuele leden vervolgd kunnen worden. Voor het bestuur was daarmee de grens bereikt.

Het bestuur zoekt naar oplossingen om het doel, een zelf gekozen levenseinde in eigen regie, te verwezenlijken. Op de ledenvergadering van 26 mei aanstaande zal het bestuur de gevolgde werkwijze aan de leden voorleggen en samen hen onderzoeken of de mogelijkheden op de afgelegde weg voldoende zijn benut. Punt is dat de coöperatie verzuimd heeft bij de oprichting al contact te zoeken met het OM om de te volgen methodes te toetsen. Dan had het standpunt van het OM toen al duidelijk geworden: het verstrekken van het middel is strafbaar.

Grote teleurstelling

De reacties van de leden zijn talrijk en zeer uiteenlopend, stelt het bestuur. Er zijn honderden steunbetuigingen en blijken van materiële en immateriële steun binnen gekomen. Maar er is ook. sprake van grote teleurstelling en boosheid. Er zijn ook leden die het lidmaatschap hebben opgezegd omdat ze zich voelen misleid. Het bestuur zegt namens meer dan 23.000 leden te spreken als ze stelt dat het maatschappelijke draagvlak voor een levenseinde in eigen regie en met humane middelen een wens is van velen.

In de periode tot aan de ledenvergadering is het bestuur bezig met het repareren van de schade: er zijn kluisjes voor het bewaren van het poeder besteld en die zijn deels al betaald, er zijn organisatorische kosten gemaakt. Leden die hebben ingeschreven voor deelname aan de inkoopgroepen hebben € 180 hebben betaald en kunnen dit bedrag terugbetaald krijgen. Lidmaatschapsgelden- € 15,.- per jaar, worden niet terugbetaald.

De Einder

Stichting De Einder, opgericht om steun te verlenen bij een humane dood in eigen regie, meldt een toename van het aantal hulpvragen dat bij De Einder binnenkomt sinds CLW kenbaar gemaakt heeft haar rol bij de verspreiding van Middel X te staken.

De Einder: ‘Het OM heeft weliswaar een stokje gestoken voor het plan van CLW om in Nederland de Pil van Drion toegankelijk te maken voor elke burger die dat wenst zonder dat hij daarvoor op illegale kanalen is aangewezen. Maar het gevolg is dat hulpvragers opnieuw veel vaker illegale kanalen zullen gaan bewandelen.

Het veiligste middel dat hulpvragers kunnen gebruiken om uit het leven te stappen, is het middel waarvan artsen in de Benelux-landen zich in het kader van het verlenen van euthanasie bedienen. Dat middel betreft een barbituraat dat onder de Opiumwet valt en dat ingevolge in dat verband gesloten internationale verdragen nagenoeg nergens ter wereld legaal verkrijgbaar is. Nu de verspreiding van Middel X van de baan is, neemt opnieuw de vraag toe naar het door artsen in het kader van euthanasie gebruikte middel.

CLW is het erom te doen dat er een veilig en legaal verkrijgbaar middel op de markt komt om vreedzaam voorgoed in te slapen indien het leven als een straf wordt ervaren. Deze koers wordt door CLW voortgezet. In tegenstelling tot wat daarover in sommige media verschenen is, heeft CLW zich niet door het OM laten afbluffen. Hoewel haar handelen de toets van artikel 294 Sr lijkt te kunnen doorstaan, heeft CLW naar de bezwaren van het OM m.b.t. Middel X geluisterd. In plaats van een ramkoers in te zetten, houdt zij vast aan haar handelswijze uit het verleden om de weg van het overleg met de justitiële apparaten en met de politiek te blijven kiezen.

Ook in de visie van De Einder is dat de meest geëigende aanpak om voor elkaar te krijgen dat ooit – en liever vroeger dan later – het meest veilige en meest vreedzame middel met wettelijke waarborgen omkleed toegankelijk wordt voor die categorie van mensen die aan het leven lijdt zonder ook maar enige hoop dat voor hen een beter leven in het verschiet ligt.’

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Coöperatie Laatste Wil zoekt naar wegen om humane zelfgekozen dood te verwezenlijken

  1. Michel Ball schreef:

    Het heeft veel meer zin om met heel kleine stapjes je uitzichtloze leven zin te geven. http://www.mindyou.nu

    • Judith schreef:

      Hoe zeg ik dat tegen mijn moeder van 92 jaar, voor wie het leven loodzwaar is, wier lichaam niet meer meewerkt, maar waarvan het hartje maar blijft kloppen?