Het gebrek aan actie in geval van mensenrechtenschendingen maakt de wereld steeds gevaarlijker voor vluchtelingen en migranten, stelt Amnesty International in het vandaag uitgebrachte Jaarboek 2013 over de mensenrechtensituatie in 159 landen.

Volgens Amnesty International worden de rechten van miljoenen mensen die zijn ontsnapt aan conflict en vervolging, of zijn geëmigreerd op zoek naar werk en een beter leven voor zichzelf en hun families, geschonden. Regeringen over de hele wereld lijken meer belang te hechten aan het beschermen van nationale grenzen, dan aan de rechten van hun eigen burgers of de rechten van vluchtelingen.

“Het niet effectief aanpakken van conflictsituaties creëert een wereldwijde onderklasse. De rechten van mensen die op de vlucht zijn worden niet beschermd. Teveel regeringen schenden mensenrechten in naam van migratiecontrole, die verder gaat dan legitieme maatregelen met betrekking tot grenscontrole,” aldus Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

“Dit treft niet alleen mensen die op de vlucht zijn. Miljoenen migranten komen terecht in schrijnende situaties van dwangarbeid en seksueel misbruik door anti-immigratiebeleid.Hierdoor kunnen zij ongestraft uitgebuit worden,” stelt Shetty. In 2012 vond wereldwijd een aantal mensenrechtencrises plaats waardoor grote aantallen mensen gedwongen werden veiligheid te zoeken elders in hun land of buiten de landsgrenzen. Van Noord-Korea tot Mali, Soedan en de Democratische Republiek Congo sloegen mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek.

Voor Syrische burgers trad weinig verandering op; het aantal doden nam toe, terwijl miljoenen mensen ontheemd raakten door het conflict. De wereld keek toe terwijl het Syrische leger en de veiligheidsdiensten gerichte aanvallen op burgers uitvoerden en (vermeende) tegenstanders onderwierpen aan gedwongen verdwijningen, willekeurige detenties, marteling en buitengerechtelijke executies. Gewapende groeperingen maakten zich schuldig aan gijzeling, standrechtelijke executies en marteling op kleinere schaal.

Het excuus dat mensenrechten ‘binnenlandse aangelegenheden’ zijn, is gebruikt om het blokkeren van internationale pogingen om ernstige mensenrechtenschendingen aan te kaarten te rechtvaardigen, zoals in het geval Syrië. De VN-Veiligheidsraad faalt in het geven van een gecoördineerd en eenduidig politiek antwoord.

Mensen die proberen conflict en vervolging te ontvluchten, ondervinden geregeld grote problemen bij het oversteken van internationale grenzen. Het was vaak moeilijker voor vluchtelingen om grenzen te passeren dan voor wapens die bij het geweld gebruikt worden. Het aannemen van het Internationale Wapenhandelverdrag door de Verenigde Naties in maart 2013 biedt hoop dat het transport van wapens die mogelijk gebruikt zullen worden voor het plegen van mensenrechtenschendingen, aan banden kan worden gelegd.

Brandende Tibetaan, foto ICT

Zelfverbranding Tibet, foto ICT

Vluchtelingen die erin slaagden andere landen te bereiken op zoek naar asiel bevonden zich vaak in dezelfde positie als migranten die hun land verlieten op zoek naar een beter leven. Velen van hen worden gedwongen te leven aan de randen van de samenleving.

De Europese Unie voert maatregelen in ten behoeve van grenscontrole die de levens van migranten en asielzoekers in gevaar brengt en er niet in slaagt hen veiligheid te bieden. Over de hele wereld worden migranten en vluchtelingen regelmatig opgesloten in detentiecentra.

De rechten van een groot deel van de 214 miljoen migranten wereldwijd worden niet beschermd door hun land van herkomst of door hun gastland. Miljoenen migranten werken onder omstandigheden gelijk aan dwangarbeid, – of in sommige gevallen aan slavernij grenzende omstandigheden – aangezien regeringen hen behandelen als criminelen en omdat bedrijven meer belang hechten aan winst dan aan de rechten van hun werknemers. Met name ongedocumenteerde migranten stonden bloot aan het risico van exploitatie en schendingen van mensenrechten.

“Diegenen die buiten hun land wonen, zonder welvaart of status, behoren tot de meest kwetsbare groep in de samenleving, en worden vaak veroordeeld tot een wanhopig leven,” zegt Shetty. Bescherming van mensenrechten dient te worden gegarandeerd voor alle mensen, waar ook ter wereld.”

Amnesty International Rapport 2013: ‘State of the World’s Human Rights’ dekt de periode januari-december 2012.

Bron Amnesty International.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk