Het manifest Mijn religie is Liefde is volgens de samenstellers ontstaan als een poging om een liefdevol antwoord te formuleren op de vele uitingen van geweld, haat, armoede, uitbuiting, uitsluiting en oorlog. De oorzaken van tal van vormen van pijn, verdriet en lijden hebben helaas ook nog vaak een godsdienstige of religieuze basis. Ook de Dalai Lama zegt: mijn religie is liefde.

Rinus van Warven, Hans le Grand en Gert van Dalen zijn de initiatiefnemers van het manifest. Ze stellen: ‘Tegelijkertijd kunnen we constateren dat er wereldwijd een beweging van mensen is ontstaan die geen genoegen meer nemen met religieuze beneveling en beknotting. Honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen, proberen in hun levensbeschouwing of religie uiting te geven aan de liefde als de essentie van het leven.

Onlangs verscheen de zogeheten Nashville-verklaring waarover veel ophef is ontstaan. De levensstijl van lhbt’ers wordt veroordeeld. Deze verklaring zorgt ervoor dat mensen van elkaar vervreemden, worden uitgesloten en gestigmatiseerd. Het manifest ‘Mijn religie is Liefde’ doet het tegenovergestelde: we verbinden mensen door een taal te introduceren die alle religies van liefde met elkaar delen en die de positieve rol van religie in de wereld tot uiting brengt.

Met andere woorden: we willen woorden geven aan wat wij zien als de essentie van elke religie van liefde. We proberen de gemeenschappelijke elementen van alle religies van liefde te benoemen, die ons kunnen inspireren samen te bouwen aan een wereld van heelheid en liefde. In het Manifest Mijn religie is Liefde komt tal van inzichten samen uit de werelden van christendom, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, atheïsme, vrijmetselarij en andere levensbeschouwingen. Het manifest is een geweldloos protest tegen de ontmenselijkende vormen van uitsluiting die de wereld teisteren. Geweldloos, omdat dit protest voortkomt uit alle religies van liefde.’

Essentie

In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’, over ‘ahimsa, een geweldloze omgang met alle levensvormen’ of over de ‘eenvoudige religie van de liefde’. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: Liefde.

De samenstellers van het manifest: Liefde inspireert ons mensen – om ons – op dít moment, in het hier en nu, vanuit compassie te verbinden met onszelf en van daaruit met alle mensen, met de dieren- en plantenwereld om ons heen. Dan kunnen we leven vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. Door deze verbondenheid geven we een zinvolle invulling aan ons leven en gaan we bewust om met de aarde, met haar bewoners en al haar bronnen.

Liefde spreekt de taal van het hart. Vanuit ons hart ervaren wij de schepping, en dus ook ons eigen bestaan, als een mysterie – een mysterie waarover we ons iedere dag weer verwonderen. In de liefdevolle taal van het hart is de mens een bloem in de tuin van de schepping, een bloem die deelneemt aan het mysterie. De mens beschikt over een creatief bewustzijn en is daarom ook schepper. Meer dan ooit worden wij vandaag uitgedaagd om samen in de ‘global community’ bewust scheppend in het leven te staan.

Alle grote tradities zien menswording als dé grote spirituele opdracht. In het hier en nu willen we de betekenis van die opdracht ervaren. Bewustzijn stelt ons in de gelegenheid om optimaal mens te zijn. Met dit bewustzijn gaan we op zoek naar ons thuis, naar onze bron, naar een plaats, een stad, een land waar we spiritueel onder dak zijn. Zo vinden wij de weg naar onze humaniteit, naar de bron van Liefde waaruit we voortkomen.

Bevrijding

In de verhalen van de grote tradities in de religie van de liefde draait het steeds om de erkenning van het feit dat we als bevrijde mensen mogen leven en dat we daarom ook kunnen meewerken aan de bevrijding van alle levende wezens, mensen en dieren.

Liefde is ‘gepraktiseerde eerbied voor het leven’. Deze eerbied geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren, voor heel de aarde. Ze heeft een kosmische reikwijdte. We brengen de lichamelijke, geestelijke en sociale integriteit van elk schepsel tot uiting in ons gedrag.

Compassie

Compassie (mededogen) vormt de basis van alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds wordt op ons het appel gedaan om alle andere levende wezens te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

We leven in een wereld die niet overeenstemt met onze innerlijke waarden en normen. Het visioen van een harmonieuze, liefdevolle wereld betekent ook een profetisch opstaan tegen pijn, verdriet en lijden, armoede, uitbuiting en oorlog. In plaats van zwijgend toe te zien, verheffen we onze stem en engageren wij ons in concreet gedrag tegen alle onrecht en geweld, tegen alles wat deze wereld verscheurt en vernietigt.

Overal wachten mensen, dieren, planten en situaties op heelwording. Liefde nodigt ons uit op zoek te gaan naar ons spirituele thuis. Op zoek te gaan naar mensen die samen met ons, scheppend en bevrijdend, willen werken aan de realisering van het gedeelde verlangen naar recht, vrede, heelheid. In ons engagement vinden we de weg naar ons oorspronkelijke bewustzijn, onze authentieke wensen en verlangens, onze waarachtige identiteit.

Liefde daagt ons uit om samen als scheppende mensen een ideale, liefdevolle en duurzame wereld te creëren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. In deze wereld komen wij tot ons volle potentieel als mensen die niet alleen zichzelf en elkaar maar alles wat leeft waarderen. Dat leidt tot een duurzame wereld die beantwoordt aan onze gemeenschappelijke waarden en normen, aan ons gemeenschappelijk hartsverlangen naar liefde, verbondenheid en openheid.

Liefde vraagt ons volgens de opstellers van het manifest om geworteld in het leven te staan, met een helder zicht op ons eigen bestaan en dat van anderen. Met dat heldere zicht opent ons hart zich voor wat ons – in bezinning en ontmoeting – kan inspireren om samen bij te dragen aan een mooie, liefdevolle, menswaardige en duurzame wereld.

Het manifest is te tekenen op de website: www.mijnreligieisliefde.nl

Comité van aanbeveling
Hans Bouma, dichter en theoloog
Suren Mahabali, hindoe, pandit
Initiatiefnemers
Gert van Dalen
Hans le Grand
Rinus van Warven

 

 

Categorieën: Dalai Lama
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Manifest Mijn religie is liefde tegen haat, geweld en uitsluiting

  1. Henk van Kalken schreef:

    Mooie boodschap, herken ik veel van eh, mezelf:-) in. Maar waarom mis ik in het Comité en de initiatiefnemers in deze tijd van het halve alfabet van de seksuele types vrouwennamen? Ze zijn toch niet uitgesloten?

  2. Ruud schreef:

    Het zijn inderdaad mooie woorden, maar ook woorden die alle religievormen al eeuwen uitspreken en helaas voor oorlogen,moord, verkrachting en uitbuiting in het verleden en heden heeft gezorgd.
    Als boeddhist betreur ik het ook ten zeerste als ik de berichten lees over boeddhistische bendes in Miamar, die voor mij niet de naam van boeddhisten mogen dragen en een schande zijn voor de boeddhist die leeft zoals de boeddha met de mensheid voorhad door geen enkel levend wezen te kwetsen op welke wijzen ook.
    Nogmaals het zijn mooie woorden en hoop vanuit mijn boeddhistische visie dat het verwezelijk zal woorden, maar als ik de reële situatie van de huidige mens bezie zijn het helaas weer de religieuze woorden zonder inhoud.