Chef hoorde van de koning vandaag wat hij werkelijk had willen zeggen gisteren op Prinsjesdag.

Leden van de Staten-Generaal, aldus heb ik gehoord.

De begroting die de regering u vandaag aanbiedt, leidt tot toenemende armoede en onzekerheid onder de bevolking. Kille cijfers en de wens om in de pas te lopen met Europa, lees Brussel, zijn voor dit kabinet belangrijker dan het welzijn van eenieder op ons grondgebied.

De werkloosheid is nog steeds schrikbarend hoog, tienduizenden jongeren zijn werkloos, schoolverlaters behoren nu al tot de verloren generatie, duizenden bedrijven sluiten ten gevolge van opgelegde maatregelen noodgedwongen hun deuren, huren zijn de pan uitgerezen, kinderopvang niet meer te betalen. Mensen met een niet-Hollandse achternaam komen niet aan de bak. Gepensioneerden en mensen in de bijstand zien hun uitkeringen verdampen. Zieke mensen halen hun door de arts voorgeschreven medicijnen niet meer op bij de apotheek, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Geld dat ze niet hebben. De regering betreurt dat. Hardwerkende apothekers, die toch al moeite hebben om het hoofd boven water te houden nu de regering deze groep de bonussen heeft afgepakt,  worden op die wijze de dupe van asociaal gedrag.

Angst

Het ooit zo veerkrachtige Nederland is een natie van de angst geworden. Bij deze kondig Ik namens mijn Familie af dat onze lijfspreuk ‘Je maintiendrai’ (ik zal handhaven), niet meer van toepassing op dit land is. Ook verdwijnt van de euromunten het randschrift ‘God zij met ons’. In een seculiere maatschappij was dat al een gotspe, maar Wij kunnen ons niet voorstellen dat een God achter dit beleid kan staan. De plagen duren maar voort, onze bevolking is radeloos. Er is meer behoefte aan gaarkeukens en de soepkar van het Leger des Heils, dan aan een randschrift met een verwijzing naar God. De regering vraagt zich wel af of door het verdwijnen van het randschrift de munten zwaarder zullen worden.

Bejaarden en zieken en zwakkeren

Thuiswonende bejaarden hebben geen geld meer om in de winter hun woning te verwarmen. En slaan een deken- soms wel twee, om hun fragiele schouders om toch nog enigszins warm te worden. Ongewild vormen deze mensen aan het eind van hun leven een dankbare economische steun voor de thans opkomende Amsterdamse textiel-en dekenindustrie. Ook de schaapsherders en de kuddes -door de regering wegbezuinigd-, krijgen als leveranciers weer hoop door de overigens negatieve en zeurderige houding van deze nog steeds toenemende groep bejaarden.

Op termijn wil de regering deze groep via de sociale diensten rechtsreeks benaderen. Er zijn plannen in de maak om elk echtpaar dat in armoede leeft van regeringswege een schapenvacht te schenken. Zodat deze bevolkingsgroep in ieder geval weer voeling met de natuur krijgt. Kou zit soms tussen de oren. Verder hoopt deze regering op een matige en ook korte winter.

Er zijn hardnekkige berichten dat bejaarden en zieken in verpleeg-en bejaardenoorden aan hun lot worden overgelaten. Deze B-en Z-groep zou niet meer op tijd gewassen worden, extra moeten betalen voor een douchebeurt en vrijwel de hele dag vervuild in bed liggen. Voor het maken van een wandeling zou betaald moeten worden. De regering heeft kennis genomen van deze situaties en weerspreekt ze niet. De regering beseft dat niet iedereen familie heeft om een ziek of bejaard familielid te voeden, dus automatisch wordt het dan ook wat minder.

In de bedrijfsrestaurants van onze ministeries is het ook bezuinigen geblazen. Wij moeten onze eigen lunch betalen. De regering ervaart daardoor aan den lijve hoe het is als het aanbod schraler wordt. Doch klaagt daar niet over.

Gelet op de situatie in onze verpleeghuizen, het gebrek aan hulp en aandacht door een tekort aan door ons wegbezuinigd personeel, overweegt de regering het verwekken en opvoeden van (stief)kinderen –de latere vrijwilligers- verplicht te stellen om zo de druk op de begroting voor Volksgezondheid te verminderen. Daartoe zal de kinderbijslag worden verhoogd. De Woningwet zal worden aangepast om deze grote gezinnen te kunnen huisvesten.

Het dragen van pyjama’s in tehuizen door de bewoners wordt afgeschaft. In de tehuizen worden automatische reinigingsinstallaties aangelegd –zogenoemde wasstraten- zodat de bejaarden en zieken een keer per week automatisch worden gereinigd en het personeel ontlast. Het uittrekken van pyjama’s kost ongeveer vijf minuten per persoon dus het afschaffen is gerechtvaardigd om de personeelskosten te drukken.

Anuszuiger

De regering heeft TNO een ‘anaalzuiger’ laten ontwikkelen. Bedlegerige bejaarden en zieken worden met hun onderlijf verplicht op een plug –anaalplug- aangesloten en zijn op die manier continu verbonden met een centraal afzuigsysteem. Als er ontlasting beschikbaar is, krijgt het systeem een signaal en treedt op een humane wijze in werking, de onderdruk is aan te passen. De regering is van mening dat op deze wijze vervuiling van het beddengoed kan worden tegengegaan en het personeel ontlast.

TNO is ook bezig met het ontwikkelen van een robot die kan spreken en zwijgen en als gastheer kan functioneren in onze verzorgingsoorden nu de verzorgingsstaat is afgebroken en de ontmenselijking van de Staat een feit wordt. De robot, man of vrouw, kan gedag zeggen, verbieden, zesentwintig sinterklaasliedjes zingen en twaalf kersliedjes, roept “Bingo’ en ‘Prijs’ en brengt ook Hollandse schlagers ten gehore, zoals ‘We gaan nog niet naar huis, nog lange niet’. De programmatuur kan worden aangepast. Naar keuze kan de robot religieuze en boeddhistische teksten oplezen of chanten.

De regering heeft besloten om dit jaar nog subsidie aan hospices te verstrekken. Nu de vraag naar een Goede Dood toeneemt-hetgeen de regering begrijpt door de door haar getroffen maatregelen, meent de regering dit fenomeen ruimhartig financieel te moeten ondersteunen. De regering stelt geen grens aan het totaal aantal hospices in ons Koninkrijk.

Straatverbod gepensioneerden

Voor gepensioneerden- door de regeringsmaatregelen zullen dat er steeds minder worden gelet op de sterftetafel, geldt vanaf 1 oktober overdag –van 07.00 tot 22.00 uur- een straatverbod. Leunend op hun rollators en steunend op hun stokken frustreren deze mensen overdag de economie. In supermarkten hinderen ze klanten waardoor de omzet daalt. Op de rijweg  vertonen ze het rijgedrag van slakken, zodat de bevoorrading van onze winkelcentra, postbezorging enzovoort  ernstige vertraging oploopt en de winkelvakken soms leeg zijn.  Per wijk komen er speciale kruidenierszaken en postkantoren die vanaf 22.00 tot 23.00 uur geopend zijn. Gepensioneerden die deze locaties bezoeken dienen rechtstreeks van a naar b te gaan. Familiebezoek wordt in een aparte regeling vastgelegd. Van camera’s voorziene onbemande drones patrouilleren boven steden en dorpen en controleren of deze regels worden nageleefd. Misbruik wordt zwaar bestraft.

De postbezorging komt weer in handen van de Nederlandse staat. De ambtseed wordt van kracht voor postbodes, het uniform weer ingevoerd. Het wordt postbezorgers verboden om post weg te kieperen op niet daarvoor bestemde plaatsen. Ook de levering van gas en elektriciteit wordt weer een staatsaangelegenheid.

Kinderopvang verdwijnt

Crèches worden met ingang van 1 januari 2018 opgeheven. De regering is bezig met het ordenen van een nieuwe samenleving, gebaseerd op oude tradities, waarden en normen, waarin de familie, solidariteit en loyaliteit een rol van betekenis speelt. Daarin past ook het opvoeden van kinderen in het gezin. In dit systeem past ook dat in één gezin één partner de kost verdient en betalingsverplichtingen aan kan gaan. Dat betekent niet automatisch dat de andere partner geen recht heeft op werk. Dat betekent wel dat het economisch systeem op de schop gaat. Lonen worden in overeenstemming gebracht met de kosten van het levensonderhoud- en andersom. Het huren van woningen wordt weer betaalbaar, wonen wordt een betaalbaar recht. Er komt een verbod op het maken van winst bij de verkoop van eigen woningen. Een woning blijft altijd die waarde houden zoals die gold bij eerste oplevering.

Staatsbanken

Burgers kunnen terecht bij staatsbanken zonder winstoogmerk. In die nieuwe samenleving, gebaseerd op kleinschaligheid en menselijke normen en waarden, zoals geluk en elkaar kennen, wordt een nieuw systeem van belonen en arbeid ingevoerd waardoor het weer mogelijk wordt om betaalbaar te wonen, betaalbare voedsel en kleding aan te schaffen en overbodige consumptie te verminderen. Om uitputting van het milieu en aarde terug te dringen. De export van goederen wordt ontmoedigd, voedsel en energie komen in eerste instanties ter beschikking van eenieder die zich op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlander bevindt. Dat heeft consequenties voor onze economie. Het voornemen van deze regering is om van de kenniseconomie weer een besloten agrarische maatschappij te maken, waarin het produceren van goederen en voedsel in eerste instantie plaatsvindt voor de eigen bevolking. De regering verwacht door de afnemende bedrijvigheid snel te kunnen voldoen aan de in het Kyoto-verdrag gestelde normen.

De grens tussen Nederland en de buurlanden wordt weer hersteld. Bij alle doorgangen worden douaniers gestationeerd die onze gasten hartelijk welkom heten. In Nederland is geen ruimte voor discriminatie, vijandschap, loos taalgebruik, achterdocht of onvriendelijkheid.

De inmiddels professionele voedselbanken hebben het moeilijk omdat grootgrutters minder voorraad hebben en er dus minder wordt weggesmeten. Op zich is dat een ontwikkeling die de regering toejuicht. De voedselbanken hebben nood aan koelapparatuur om de waren fris en fruitig te houden. Er zijn sinds enkele maanden restaurants die bij het afrekenen aan de klant vragen een euro extra te betalen, om deze koeling –kosten jaarlijks een miljoen- te bekostigen. De regering steunt dit initiatief en de collectecultuur van harte, elk bespaard miljoentje is er een en kan in de pot van 4,5 miljard om de JSF-straaljager aan te schaffen. Niet omdat de regering bang is dat een vreemde mogendheid ons land zal binnendringen- wie heeft er nu interesse in een failliete boedel, maar om in het verre buitenland, boven dorre woestijnen, mensen te beschieten en bommen af te werpen. Door de aanschaf van dit vernietigingswapen hoopt de regering de thans morrende militaire elite weer hoop op een toekomst en een baan te bieden.

Kinderen in de verdrukking

Honderdduizenden kinderen kunnen niet meer op vakantie, eten onvoldoende, blijven verstoken van sport en muziekles, gaan niet meer mee op schoolreisjes en raken daardoor in een sociaal isolement. Regelmatig klagen deze mensen in de media over hun situatie. De regering betreurt de houding van deze bevolkingsgroep in hoge mate. Waar is het moraal van de Geuzen gebleven, de daadkracht van Michiel Adiriaanszn. de Ruyter. In het verleden werden Hollandse ommuurde steden soms jarenlang omsingeld door vijandige legers. Water en voedsel raakten op, maar de poorten bleven gesloten. Geluk komt niet aanwaaien maar moet je scheppen. Deze mensen, de klagende ouders met hun kinderen, die bij de geringste tegenslag het hoofd laten hangen, beschadigen het buitenlands imago van ons geliefde Nederland in hoge mate. De regering is voornemens krachtig in te grijpen en overweegt om de vroegere kolonie voor deze non valeurs in Veenhuizen weer te openen om deze bevolkingsgroep ethiek bij te brengen. Eens waren wij fier op de Lage Landen.

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand: (bis)
‘k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Sociale woningbouw

Er zijn veel groeperingen in ons land die zich ernstig zorgen maken over hun huisvesting. Zij hebben ervaren hoe moeilijk het is om goede betaalbare woonruimte te vinden en constateren dat door het huidige beleid dit steeds moeilijker wordt. Sociale huurwoningen verdwijnen. Tegen woekerprijzen worden ze te koop aangeboden of door samenvoeging of renovatie wordt de huur onbetaalbaar. Door het verkoopbeleid is ook sprake van meer leegstand. En goede sociale huurwoningen worden gesloopt, terwijl de wachttijden voor een sociale huurwoning inmiddels zijn opgelopen tot gemiddeld 12 jaar! Door de verzelfstandiging van de woningcorporaties is de democratische verenigingsstructuur opgeheven. Door een forse toename van tijdelijke huurcontracten hebben bewoners minder rechten. En het onrecht ten top: bewoners moeten gedwongen verhuizen of worden hiermee bedreigd.

De problemen worden steeds groter door economische neergang met snel groeiende werkloosheid en stagnatie in de woningbouw. Door lange wachtlijsten en steeds maar verder stijgende woonlasten ontstaat stress en onzekerheid. De regering wil deze groep een hart onder de riem steken door te zeggen: ‘Kop op, aan het eind van de tunnel schijnt de symbolische zon De wachttijden zijn wel eens langer geweest.’

Woningen van karton

Er zijn ook lichtpuntjes. De leveranciers van kartonnen dozen doen wel goede zaken, duizenden werkloze woningeigenaren zijn op straat gezet en moeten maar zien hoe ze verder leven. Deze mensen komen in de sociale opvang terecht of bewonen dozen in verschillende maten en uitvoering, afhankelijk van de grootte van het gezin. De regering bereidt een aanwijzing voor om in een nieuwe Woningwet hoogte, kwaliteit en vloeroppervlak voor deze bewoning vast te stellen. Er zijn plannen door de regering ontwikkeld om deze kartonnen huizen in speciale wijken ergens in het noorden van de provincie Groningen te plaatsen, omdat het geen gezicht is als in onze geciviliseerde samenleving de door ons veroorzaakte armoe en ellende zo openlijk in onze steden en dorpen wordt getoond en daardoor het toerisme achteruit holt. Eén straatkrantverkoper per tien vierkante kilometer vindt de regering meer dan voldoende.

Commerciële mindfulness afbouwen

De regering gaat de komende jaren de uit de hand gelopen commerciële mindfulness activiteiten reguleren en afbouwen. En wil op termijn tot een verbod op dit, qua kwaliteit niet te controleren fenomeen komen. Trainers maken werknemers wijs –zoals een koe die altijd in zijn eigen stront in een nooit uitgemeste stal staat en heel in de verte door een bovenlicht nog een stukje al of niet blauwe lucht ziet- dat ze gelukkig kunnen zijn in een verziekte werkomgeving. Dat is volstrekt in tegenstelling tot de idee en wens van de regering dat bedrijven en organisaties een dusdanige filosofie op arbeid, productie en omzet moeten hebben, dat die gericht is op het welzijn van alle levende wezens. Niemand uitgezonderd. Niet-commerciële mindfulness ten behoeven van zieken, zwakkeren en personen die het moeilijk hebben, zal door de regering worden gestimuleerd.

Boeddhistisch onderwijs

Na gestrande pogingen in Amsterdam zal de regering onderwijs op boeddhistische basis en norm gaan financieren. De regering vindt dat dit onderwijs kan bijdragen aan het geluk van burgers en dus ook van de maatschappij en zo bij kan dragen aan een gelukkiger en duurzamer samenleving. Onderwijs zal niet alleen in het klassieke systeem plaatsvinden, maar ook in boeddhistische, door de staat gefinancierde en onderhouden centra voor de hoofdstromingen binnen het boeddhisme, op verschillende plaatsen in Nederland. Het onderwijs zal door Nederlandssprekende leraren worden gegeven. Dit onderwijs is gratis.

De regering gaat discriminatie van vrouwen in het boeddhisme strafbaar stellen en vervolgen. Volgens het Nederlandse recht is het al zo dat –volgens artikel 1 van de Grondwet- iedereen die zich op het grondgebied van Nederland bevindt gelijk is en recht heeft op een gelijke behandeling. Boeddhistische organisaties die vrouwen discrimineren zullen worden verboden.

Leger van liefde

Het militaire apparaat zal worden omgevormd tot een Leger van Liefde. Vrachtwagens, schepen en vliegtuigen zullen worden gebruikt om voedsel en dhamma te verspreiden. De voertuigen, schepen en vliegtuigen zullen worden uitgerust met motoren die op zonne-en windenergie hun werk doen.

Boeddhisten worden verplicht gesteld om de boeddhistische leer van compassie en grenzeloze liefde te praktiseren zodat de samenleving daar baat bij heeft. Naar de mening van de regering zou elke boeddhist vanaf de leeftijd van achttien jaar verplicht moeten worden om jaarlijks 240 uur onbetaald werk te verrichten ten nutte van de zwakkeren in de samenleving. Naast de Dierenpolitie wordt er nu een dienst Boeddhistische Politie (BP) opgericht die een en ander zal controleren. De nieuwe dienst valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de BUN, de Boeddistische Unie Nederland. De BUN ontvangt vanaf 1 januari 2017 een subsidie van 200.000 euro per jaar, om het bestuur de noodzakelijke professionele ondersteuning te geven.

Stadseconomie

Steden krijgen in de visie van de regering een eigen stadseconomie. Werkgelegenheid buiten de stadsgrenzen wordt zoveel mogelijk aan banden gelegd. Wonen en werk vinden op de vierkante kilometer plaats. Om het milieu te sparen en lange reistijden te voorkomen. Voedsel wordt zoveel als mogelijk binnen de stadsgrenzen geteeld en verkocht. Het houden van plofkippen en vee dat de stal nooit meer verlaat wordt verboden. De aanleg van daktuinen en zogenoemde volkstuintjes wordt gestimuleerd. Bijenkasten krijgen in toenemende mate een plaatsje in wijken en straten. Het opkopen van kruideniersbedrijven –schaalvergroting-  wordt verboden. Kleine middenstand wordt gestimuleerd en profiteert van belastingvoordelen.

De regering is voornemens om in het kader van loze kletspraat sociale media aan banden te leggen. De regering hoopt met deze maatregel de kwaliteit en omvang van persoonlijke contacten te verbeteren doordat mensen weer de openbare ruimte zullen benutten om elkaar te ontmoeten.

In de verwachting dat het volk door de media, waaronder het Boeddhistisch Dagblad, in kennis wordt gesteld van deze Troonrede eindig ik nu. Meer kan ik er niet van maken. Moge iedereen gelukkig zijn. Vrij zijn van lijden, al behoort dat niet tot de taak van deze regering. Zoals de minister-president al zei: ‘De overheid is geen geluksmachine’.

Mag ik u nu uitnodigen het tiende couplet van het Wilhelmus te zingen:

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.

Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.’

Moge God dit arme volk in deze zware tijden en rampspoed beschermen.

Kom op Maxima, snel wegwezen, op naar Noordeinde. Ik heb het hier wel gezien. Bel effe een taxi, we zitten echt voor schut in die koets.

 

Categorieën: Joop Hoek, Columns
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk